THÔNG BÁO: CHỤP HÌNH LỄ PHỤC, ẢNH THẺ THỰC HIỆN KỶ YẾU TỐT NGHIỆP NĂM 2022